Besluitvorming

GEZAMENLIJK GEDRAGEN BESLUITVORMING EN GEMEENSCHAPSVORMING

Bij gedragen besluitvorming gaat het er om dat je samen bewustzijn ontwikkelt over een vraagstuk, en onderzoekt wat in het licht van het geheel het goede is om te doen.

Het samen onderzoekend in gesprek zijn over wat nou het beste besloten kan worden, werkt heel gemeenschapsvormend. Want in dat gesprek leer je iedereen kennen. En dat niet alleen: je leert ook datgene wat wezenlijk is voor de gemeenschap, kennen. Dat ga je al pratende en werkende, samen in de gaten krijgen.

Van vraagstuk naar besluit verloopt via een aantal fasen.

Allereerst bepaal je met elkaar wat het vraagstuk eigenlijk is.

Daarna kies je een groep mensen ( 1 – 5 personen) die voorop zullen gaan in de vormgeving van het besluitvormingsproces. Zij zullen ook uiteindelijk de knoop doorhakken, waarbij ze het belang van de gemeenschap zwaarder zullen laten wegen dan het eigen belang.

Als eerste zal de besluitgroep zich een beeld moeten vormen van het vraagstuk. Dat doet deze groep altijd samen met andere leden van het Ubuntuplein die aan de oproep gehoor hebben gegeven om aan deze beeldvorming mee te doen. Aan het einde van de beeldvormingsfase schetst de groep een samenvattend beeld van het vraagstuk.

De volgende stap is om verschillende, mogelijke, besluiten naast elkaar te zetten. Want elke mogelijkheid biedt voor- en nadelen. De besluitgroep benoemt die ook bij elk alternatief.

Daarna zal de besluitgroep, op basis van de alternatievenbespreking een voorgenomen besluit formuleren.

In de voorlaatste fase wordt het voorgenomen besluit voor een bezwarenonderzoek voorgelegd aan de gemeenschap. Tot slot kondigt de besluitgroep aan, op schrift, wat het definitieve besluit is geworden.

Voor nadere informatie ga naar www.degrondsteen.nl